Gerçekleştirilebilir işlerin sırası (DERİN SÜRÜM)

Teknolojik olarak her hangi bir bölgenin uzaktan incelenmesi 2 aşamada yapılır ve genellikle 4 ay sürer.

 ‘’ Derin Sürüm’’ kompleksinin hareketsiz donatımı, incelenen bölgenin hava-sahası fotoğraflarının özel radyasyonlu kimyasal işlemi ile mineral yataklarının (1.aşama) araştırılmasını sağlar.

 ‘’Derin Sürüm’’ ün hareketli taşınabilir donatımı, doğrudan incelenen yerde (2.aşama) yataklar üzerine ayrıntılı bir çalışma yapmayı sağlar.

Gerçekleştirme sırası ve teknolojik devreler aşağıdaki gibidir.

Birinci Aşamada: Her hangi bir bölgenin analog hava sahası fotoğraflarının radyasyonlu kimyasal işlemi patentli teknolojinin kullanılması ile yerine getirilir. Çalışmalar,  1,5 ila 2 ay içinde Ukrayn’da IR-100 araştırma nükleer reaktörü dahil olmak üzere durağan bir donatım kompleksi üzerinde yerine getirilir.

Gerçekleştirilebilir işlerin sırası:

1.1.         Hazırlık işleri

1.1.1.     Düzen yerleşimi ve araştırılan yerin hava sası fotoğraflarının elde edilmesi,

1.1.2.     Düzen yerleşimi ve Ultra saf kimyasal reaksiyon maddelerinin elde edilmesi,

1.1.3.     Silisyum pullarının laboratuar ortamında üretimi,

1.1.4.     Test silisyum pullarında aranan maddenin elektromanyetik görüntüsünü kaydetme,

 

1.2.     Nesne tanımlama

1.2.1 Aranan maddenin test  silisyum pulları ve hassas X-ray film ile araştırma nükleer reaktöründe hava sahası fotoğraflarına ilişkin radyatif işlem

             1.2.2 Nükleer reaktörde radyoaktif ve enerji bilişimsel etki altına giren negatiflerin kimyasal işlemi

1.3.     Yanay nesne şifresini çözme

1.3.1.      Kirlian-Kamera ile nesne yanaylarını ve de gelen ve giden şiddetli yağmurları görüntüleme,

1.3.2.     Dijital kameranın bağlı olduğu kamera yardımı ile bilgisayar görüntüsünü alma

1.4.      Nesnenin ( görüntünün noktalarının ve alanın coğrafik bağlantısı) bilgisayar görüntüsünün fotogrametrik kalibrasyonu

1.5.        Nesne yanallarının yanal şifrelerinin çözülmesi ve yanallarının olası azami kesinlikte coğrafik haritaya aktarılması.

1.6.      Nesnenin tespit edilmesi -  Fotoğrafa göre nesnenin alandaki boyu, şekli ve yerinin belirlenmesi ve her hangi bir nesnenin yanalının coğrafya haritasına aktarılması.

1.7.     Analitik veri işleme, yatakların koordinatlarının ve teminlerin ön hesaplamasının alınmasıdır.

1.8.     Kesin raporun hazırlanması ve müşteriye verilmesi

Gerçekleşen işin sonucu:

1.       Bölgede yapılan tüm gözlem süresince şunları tespit ederiz:

2.       İncelenen yerdeki rezervlerin varlığı

3.       Tespit edilen rezervlerin yer yanalları

4.       Yataklarının tabakaları ve referans derinlik miktarı

5.   Çıkarılabilir rezervlerin referans değeri ve rezervin kategorisinin (karaltı, vasat, büyük)  karşılaştırma tahmini

Error of occurrence depth is less than 10 %. Reliability of results is > 90 %.

 

İkinci aşama, doğrudan gözlemlenen bölgede gerçekleşir. Rezervlerin yanayları ve oluşum derinlikleri, tabakalardaki basınç ve petrol sıcaklığı, gaz kaplarının varlığı, araştırma sondajlarına ilişkin tercihli noktaların belirlenmesi gibi parametrelerle Kompakt hareketli bir donatım aracılığı ile belirlenir. Maden işlenebilir kaynakların kabaca büyüklüğü ve rezervlerin hacmi analitik olarak hesaplanır. Bu aşamadaki işlerin süresi kural olarak 1,5 ila 2 aydır.

Gerçekleştirilebilir işlerin sırası:

2.1.       Hazırlık işleri

2.1.1.      THz jeneratörleri, ultra yüksek frekanslı sinyal alıcılar ve diğer donatımlara dahil olmak üzere ‘’ Derin Vizyon’’ kompleksinin hareketli donatımının kalibrasyonu.

2.1.2.      Hareketli donatım için test silisyum pulları üzerinde aranan maddenin elektromanyetik görüntüsünün kaydedilmesi.

2.1.3.      Donatımın ultra yüksek frekanslı kompleksinin kendi başına test  silisyum pullarda ve madde örneklerinde test edilmesi.

2.1.4.      Gözlem bölgesine seyahat etmek için vize alma.

2.2. ‘’Derin Vizyon’’ kompleksinin hareketli donatımının kullanılması ile mahaldeki bir nesne için rezonans sondaj yürütme.

2.2.1.      Gözlem yerine varma ve GPS navigatör yardımı ile verileri alanın coğrafik haritasına bağlantılandırma.

2.2.2.      Çapraz derinlikli kesitlerde nesne için rezonans sondajının yürütülmesi.

2.2.3.      Nesnenin niteliksel özelliklerinin belirlenmesi.

2.2.4.       Sondaj verilerinin kesinleştirilmesi.

2.3.       Veri dizilişinin analitik işlenmesi,  rezervlerin geometrisinin alınması ve rezervlerin hesaplanması.

2.4.       Raporun hazırlanarak müşteriye verilmesi

 

Bulunan rezerv sahasında sondaj yapma ve rezervlerin nicelik ve niteliksel özelliklerini belirleme

1.      Her hangi bir rezervin yer yanaylarını çıkarma

2.      Gaz taşıyan tabakaların belirlenen oluşum derinlikleri ve bunların faydalı güçleri

3.      Tabakaların sulanma varlığı

4.      Her hangi bir rezerv üzerine su taşır tabakaların varlığı

5.      Araştırma sondajı için optimum nokta koordinatları

6.      Gaz tabakalarındaki gaz basıncı

7.      Rezervlerin 3 Boyutlu şeklinin alınması

8.      Rezervlerden çıkarılabilir Petrolun referansı

Rezervlerin yer seviyesi yanaylarının hatası ±10 metre olup, derinlik oluşum hatası ise &1,5’den azdır.


 

 

 

 

© 2015 Copyright by Deep Vision All Rights Reserved.


DEĞERLEME